Referat fra Generalforsamling i Svogerslev Dartklub d. 18. Feb 2024

Der var 22 fremmødte


 1.Velkommen ved Brian og velkomst øl/sandwich


  2. Dagsorden.

  Valg af Referent, dirigent og stemmetællere.

   • Referent: Karsten
   • Dirigent: Frank
   • 1 stemmetæller per bord

  Dagsorden godkendt

  3. Formandens beretning

  lidt misstemning vedr. fremsendt forslag om tobaksrygning/rygepolitik.


  Aktivitetsudvalg

  takkede for deltagelse i arrangementer, planlægning, rengøring m.m.


  Turneringsudvalg

  Mere gang i turneringsaktiviteten. 

  Alle godkendt


  4. Regnskabsfremlæggelse

  Fornuftig regnskab. Aktiver ialt pr. 31/12-23: 103.102 DKK

  Regnskab godkendt


  5, Indkomne forslag:

  Rygepolitik. Bestyrelsen, opfordres til at fremlægge en rygepolitik, der tilgodeser ALLE medlemmer.

  Datoordning ?

  Områdeordning ryger/ikke ryger?

  Det ser ud som om områdeopdeling, er vejen frem. Bestyrelsen, opfordres til at arbejde videre med dette. Isolering af udsugningsmotor. 

  Enighed om ovenstående.


  6. Valg 

  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer da Brian og Jens ikke modtager genvalg:

  Michel Meyer og Solveig Hansen, blev valgt. 

  Kasserer Gitte, blev genvalgt

  Revisor, Karsten, blev genvalgt

  Revisor suppleant Lotte, Valgt

  Den endelig bestyrelse og poster, bliver opdateret efter onsdag den 21. feb, hvor bestyrelsen har konstitueret sig. 


  EVT.

  • Fester og betaling eller ej, lukkede vs åbne arrangementer ? Hvem er egentlig velkommen i klubben ? Bestyrelsen opfordres til at arbejde med problematikken. 
  • Kontingent, senest 15. Marts, husk at skrive "kontingent" ved mobilepay 300 kr.
  • Vagter; Medlemmer opfordres til at tage vagter, og holde øje med vagtplanen. der opfordres til at arbejde med nye åbningstider og regler for disse.


  Frank takkede for rimelig ro og orden under generalforsamlingen. Tak til Brian for indsatsten som formand!


  Ref. Karsten Jeppesen
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Generalforsamling i Svogerslev Dartklub d. 5. Mar 2023

  Der var 18 MEDLEMMER tilstede

   Dagsorden.

   Pkt. 1. Frank Thaulow valg som dirigent, og bekræftede med de fremmødte, at generalforsamling er lovligt indkaldt.

   1. Valg af Referent. Karsten Jeppesen.
   2. Beretning ved Bestyrelsen og udvalg, formanden takker for godt samarbejde og stor tak til alle som ydede en frivillig indsat.Felix nævnte den kommende turnering som bl.a fremover bliver single og dobbelt række. Og kontingent er stadig 300 kr. årligt, skal være kasseren i hænde senest d.1/4-23. Må betales på mobil pay - husk dit navn m.m på indbetalingen.
   3. Gitte forelagde regnskab, regnskabet blev efterfølgende godkendt.
   4. På valg var Felix ( Erik Hansen, Jette Meyer og Jens E Johansen alle genvalgt uden modkandidater.
   5. Valg af Revisor - Karsten Jeppesen genvalgt.
   6. . Valg af Revisor suppleant - Lotte Thaulow
   7. Eventuelt Frank opfordrende bestyrelsen til at kigge på klubbens vedtægter frem til næste Generalforsamling, specielt valg af bestyrelse. Direkte valg og ikke som nu intern i bestyrelsen titler og opgaver.

   Referent Karsten Jeppesen

    

   Dirigent Frank Thaulow.


   Ekstraordinær Generalforsamling i Svogerslev Dartklub d. 24.08-2022 Kl. 17:00

   Referat Generalforsamling Svogerslev Dart lørdag d. 5. Mar 2022, kl 12.00 i klubhuset

   Der var 20 personer tilstede

   1. Valg af dirigent- Frank blev valgt
   2. Formandens beretning- det blev godkendt at der ikke var noget at berette i år.
   3. Fremlæggelse af regnskab- Regnskab blev godkendt
   4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer- Der var ingen indkomne forslag
   5. Valg til bestyrelsen.

   Formand  Baloo  Ikke på valg

   Kasserer  Karin R.  Valgt for 2 år

   Bestyrelsesmedlem  Frank  Ikke på valg

   Bestyrelsesmedlem  Felix  Valgt for 2 år

   Bestyrelsesmedlem  Tove- udgår

   Jens, valgt for 1 år  Revisor

   Karsten Jeppesen Valgt for 1 år

   Revisor Suppleant  Kjell Jakobsen  Valgt for 1 år


   Eventuelt.

   Frank, luftede ideen om at åbningstider skal ændres i vinterhalvåret, onsdag og fredag, da der meget sjælden kommer nogen i klubben før ved 14.00-14.30 tiden. Forslag går videre til diskussion i bestyrelsen, og beslutning informeres efterfølgende.


   Karsten, understregede at vi altid skal huske at skrive ”gave” osv, når vi betaler med mobilepay, hvis det ikke er alm. køb fra baren. Bestyrelsen laver klare regler ved første bestyrelsesmøde, og melder ud.


   HUSK at kontingent skal betales senest 14 dage efter generalforsamling, dvs sidste rettidige betaling er lørdag den 19. Marts.


   300kr kontant eller til mobilepay: 861672, husk at skrive ”kontingent”


   7.mar 2022/referent kr

   Der var 21 MEDLEMMER tilstede

   1. Velkommen: Erik Hansen og Jens Erik Johansen bæd velkommen til generalforsamling
   2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
    • Jens Erik Johansen blev valgt til dirigent, og Karsten Jeppesen som referent.
    • Stemmetællere: Frank Taulow og Bjarne Sørensen
   3. .Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
    • Ved skriftlig afstemning, blev følgende personer valgt: Birgitte Kruuse, Brian Ringstrøm, Jette Maja Majer
    • 2 ugyldige stemmer, 1 mangler
   4. Evt.
   5. Bestyrelsen takkede for god ro og orden.


   .........................................................................................

   Underskrift Dirigent


   .........................................................................................

   Underskrift Referent

   REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
   Søndag d.14.juni 2020 i klublokalet, Industrileddet 17
   TILSTEDE VAR 29 MEDLEMMER

   1. Valg af dirigent-
   • Frank Thaulow blev valgt
   2. Godkendelse af de reviderede vedtægter-
   • De nye vedtægter blev godkendt, uden indvendinger fra nogen medlemmer.
   3. Valg af bestyrelse efter de reviderede vedtægter
   a. To bestyelsesmedlemmer
   Karin Ringstrøm – modtager genvalg- blev enstemmig valgt
   Felix Hansen – modtater genvalg -blev enstemmig valgt
   b. Valg af bestyrelsessuppleanter
   Èn for to år- Bjørn Jensen blev enstemmig valgt
   Èn for et år- Bjarne Ørensen blev enstemmig valgt
   c. Valg af revisor for et år- Karsten Jeppesen blev enstemmig valgt
   d. Valg af revisorsuppleant for et år Kjell Jakobsen- blev enstemmig valgt

   Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden.


   Efter generalforsamlingen, blev der nedsat et aktivitetsudvalg, bestående af: Jette Mejer ( leder), Vibeke Olsen, Karin Hansen og Michael ”Bambi” Pedersen.

   Svogerslev 17.Juni 2020/ref Karin Ringstrøm


   referat generalforsamling

   Referat fra Generalforsamling Svogerslev Dart d. 20. Juni 2021 kl 14.00 i klubhuset

   tilstede: 22 personer

    

   1.  Valg af dirigent. – Frank Thaulow blev valgt

   2.  Formandens beretning- blev godkendt

   3.  Fremlæggelse af regnskab- blev godkendt. Budget for nyinvesteringer, blev sat til 50.000DKK

   4.  Fastsættelse af kontingent fremover- 300kr

   5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

   Alle forslag til ændring af vedtægter, som tidligere var udsendt, blev enstemmig godkendt

   6.  Valg til bestyrelsen.

   Formand   - Baloo   - På valg, blev enstemmig valgt

   Kasserer   - Karin   - Ikke på valg

   Bestyrelsesmedlem   - Frank   - På valg, blev enstemmig valgt 

   Bestyrelsesmedlem  - Felix   -   Ikke på valg

   Bestyrelsesmedlem  - Tove   -  På valg, blev enstemmig valgt

   Suppleant 1   - Bjørn Jensen   - Ikke på valg *

   Suppleant 2  - Bjarne Ørensen   - På valg *

   Revisor - Karsten Jeppesen   - blev enstemmig valgt (1 år)

   Revisor Suppleant   -     Kjell Jakobsen   - blev enstemmig valgt (1 år)


   ** Der vil ikke længere være suppleanter, til bestyrelsen i Svogerslev Dart, iflg nye vedtægter.


   7. Eventuelt.    

   Arne: påpeger at der mangler vrider på dør, på hoveddøren samt dør på første sal ind til lokalet (sikkerhed).

               vrider ind til hoveddøren, kan ikke ændres iflg udlejer, men vi har ekstra nøgle i kassen samt i nøgleboks.

   vrider på dør ind til lokalet: kan fjernes helt, så er problemet løst.

    

   Karsten: private emailadresser, i foreninger og klubber er ikke anbefalet, pga sikkerhed. Opfordrer til at vi får lavet om til Svogerslev Dart email adressser, ”formand”, ”kasserer” osv. der er 5 adresser tilgængelig i 123 hjemmeside.

    

   Baloo: ønsker flere til at hjælpe til med vagter hvis muligt. 1 time eller 2 er også en god hjælp.

   Kjeld: vil høre om det er muligt at lave noget Dartkursus, når det nu starter at blive mørkere igen. Brian vil gerne holde noget på onsdage efter sommerferien.

    

   Frank: minder om det KUN er den i baren, der passer baren og betalinger osv.  Det bliver noget rod hvis andre kommer ind og blander sig.

    

   Baloo: Luftede ideen om at vi gerne vil investere i en gas-grill, som kan bruges ved flere anledninger. den må gerne stå under trappen. det var alle enige i var en god ide.

   Mødet hævet.

   referent ( 21/06-21 Karin R.)

   Bestyrelsen i Svogerslev Dart.


   unsplash