Svogerslev Dart

Vedtægter

VEDTÆGTER SVOGERSLEV DART

Vedtægter for

 ”SVOGERSLEV DART”

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”SVOGERSLEV DART” og er hjemmehørende i Svogerslev, Roskilde Kommune.

 

§ 2. Formål.

Foreningen, er en almennyttig forening, indenfor amatøridrætsarbejde, hvor overskuddet bruges til velgørende eller almennyttige formål.

Det er foreningens formål at udbrede interessen for Dart samt udvikle færdigheder i spillet for medlemmerne på et hyggeligt samlingssted for dartspil og turneringer.

Det er til enhver tid muligt at flytte arrangementer eller spilledage til en anden lokation. Dette kræver dog godkendelse fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 3. Medlemmer.

Foreningen optager alle medlemmer.

Et medlem, der ved sin optræden, skader foreningens omdømme kan tildeles en advarsel eller om nødvendigt ekskluderes. Medlemmet kan dog indanke denne beslutning til behandling på den førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 4. Kontingent.

Kontingentet er 300kr årlig, og ændres kun hvis det er nødvendig, på den ordinære generalforsamling og skal være betalt senest 14 dage efter dennes afholdelse. Kontingentet er helårlig.

Ikke medlemmer kan mod betaling af et af bestyrelsen fastsat gebyr deltage i aktiviteter og socialt samvær.

 

§ 5. Bestyrelsen.

Foreningens daglige arbejde ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle vælges på den ordinære generalforsamling. Valget er for en toårig periode - lige år vælges to medlemmer, ulige år tre.

Bestyrelsen konstituerer sig som følger:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Medlem

 

§ 6. Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes i fornødent omfang og indkaldes af formanden – subsidiært  efter anmodning fra mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt minimum tre bestyrelsesmedlemmer – herunder formand eller næstformand – er til stede. Der føres referat over bestyrelsesmøderne og det underskrives efterfølgende af formand samt referent.

 

§ 7. Regnskab og revision.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen foretages af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Valgperioden er ét år. Der vælges ligeledes hvert år en revisorsuppleant.

 

§ 8. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i januar kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes såfremt bestyrelsen eller over 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst én måneds varsel. Indkaldelse sker ved information på klubbens hjemmeside samt ved opslag på spillestedet.

Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Til ændringer af foreningens vedtægter kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 9. Generalforsamlingens dagsorden.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent m.v. for året
 5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

Såfremt det er medlemmer, der ønsker indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, skal  ønsket ledsages af motiveret dagsorden.

 

§ 10. Aktiviteter.

De af foreningen betalte aktiviteter skal hovedsagelig være relateret til Dart.

Øvrige aktiviteter skal have karakter af kammeratligt samvær. Dette kræver dog at mindst halvdelen af medlemmerne tilmelder sig aktiviteten. Egenbetaling kan komme på tale.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage disse aktiviteter.

 

§ 11. Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes ved underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for denne til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Bestyrelsen kan i løbet af et regnskabsår alene disponere over de i løbet af året indkomne kontingenter og andre indtægter samt 1/10 af klubbens likvide formue.

Såfremt tiltag, investeringer eller udgifter derudover er ønskelige/nødvendige, kræver det en høring hos foreningens medlemmer samt en enig bestyrelse.

Formanden kan meddele de enkelte bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at foretage investeringer på op til DKK 1.000,- uden indkaldelse til bestyrelsesmøde.

 

 

§ 12. Foreningens ophør.

Opløsning af foreningen kræver, at mindst ¾ af de fremmødte på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor, og at der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst 2/3 af de på den tid værende medlemmer.

Såfremt dette ikke bliver vedtaget, kan det på endnu en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling vedtages med ¾ af stemmerne – uanset de fremmødtes antal.

Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel med information på foreningens hjemmeside samt opslag på spillestedet.

Foreningens eventuelle formue tilfalder anden sportslig eller kulturel aktivitet i Svogerslev efter bestyrelsens beslutning.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20.06. 2021.

 

 

________________________                ________________________

Jan Mersebak, formand                          Karin Ringstrøm, kasserer

 

 

________________________                ________________________

Frank Thaulow                             Jens Johansen

 

________________________                ________________________     

Erik Busk Hansen                        Frank Thaulow, dirigent